Blogs

Creëren van eigenaarschap, interventies belicht


CREËREN VAN EIGENAARSCHAP, interventies belicht
 
In de aanpak om duurzame resultaten te realiseren, werken we nauw samen met onze klanten aan het creëren, bevordering en borgen van eigenaarschap in (verander)trajecten.
Vanuit de praktijk… Read more

CREËREN VAN EIGENAARSCHAP, interventies belicht

 

In de aanpak om duurzame resultaten te realiseren, werken we nauw samen met onze klanten aan het creëren, bevordering en borgen van eigenaarschap in (verander)trajecten.
Vanuit de praktijk weten we dat er een aantal interventies voorwaardelijk zijn werken om dit voor elkaar te kunnen krijgen. We willen graag 9 van onze interventies met u delen, waarvan wij weten dat zij bijdragen aan eigenaarschap.

IMG_0252

Gesprekstechnieken om verwachtingen goed met elkaar af te stemmen
Ieder mens heeft behoefte aan duidelijkheid in wat er van haar wordt verwacht. Stel daarom samen exact vast wat er van hem/haar wordt verwacht en leg dit zoveel mogelijk in harde afspraken vast. Wij faciliteren en coachen op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden.

Coaching leidinggevenden in loslaten eigenaarschap
Leiders staan te vaak te dicht op de teams. Ze vragen om actief mee te denken, maar op de momenten van de waarheid, proberen ze vaak toch nog zijn hun stempel te drukken. Hierbij schaadt de leider het proces van eigenaarschap, want het team moet voelen waar de schoen wringt. Wij coachen de leiders op het leren loslaten en te sturen op het richtinggevend kader.

Krijgen van focus/wat gaan wij (anders) doen?
Wij faciliteren medewerkers bij de vertaalslag van organisatiedoelen naar wat het voor hen, als team of als individu, op de werkvloer gaat betekenen. Juist deze vertaalslag maakt het mogelijk dat ze het nut of de noodzaak ervan gaan inzien en ontdekken wat het hen, als team, kan gaan opleveren.

Bepaal je eigen verandertraject
Wij geven teams de regie over hun eigen verandering. In de praktijk zien we dat medewerkers doorgaans weinig geloof hebbenin een nieuw verandertraject en daardoor het eigenaarschap op de verandering niet pakken. In een droomverandertraject, krijgen teams het volledige eigenaarschap om hun eigen verandertraject binnen het veranderkader te bepalen.

Werken aan teamafspraken
Wij faciliteren teams om samen tot concrete afspraken te komen, over hoe zijn met (verander-)kwesties omgaan. Laat hen gezamenlijk vaststellen hoe zij deze afspraken met elkaar gaan hoog houden, door hen te laten benoemen welk gedrag dit van hen vraagt. Vervolgens oefenen ze in een veilige omgeving, totdat ze het beheersen en kunnen toepassen. Teams zijn pas echteigenaar, wanneer zij elkaar op zaken durven aanspreken.

Ombuigen teamdiversiteit naar eigenaarschap
We maken gebruik van de diverse drijfveren, ambities en motivaties die binnen teams bestaan. De meeste mensen zijn welwillend om eigenaarschap op te pakken, maar moeten vaak geholpen worden om weerstanden kwijt te raken. Door de onderlinge verschillen zichtbaar en bespreekbaar te maken, voelt men zich serieus genomen, komen onderstromen aan de oppervlakte en verdwijnt de weerstand om eigenaarschap te pakken.

Nieuwe blik op consequenties en een volwassen communicatie
Leiders coachen we op hoe ze met de juiste toonzetting, consequenties hard weten te maken en gewenst gedrag steviger belonen. Organisaties kiezen niet vaak voor het uitspreken van consequenties, omdat ze niet goed weten hoe ze dit kunnen doen zonder meteen een dreigende (bazige) toon aan te slaan. De ervaring leert echter dat er zonder consequenties weinig urgentiebesef bij de medewerker ontstaat. Daarbij verliest het belonen van goed gedrag zijn waarde, als tegelijkertijd slecht gedrag mag blijven bestaan.

Vormgeven van pleziermanagement
Veel organisaties onderschatten wat het oplevert wanneer je consequent bent in je handelen en denken, wat dat oplevert in het plezier van mensen. Wij laten leiders kennismaken met pleziermanagement, een vorm van leidinggeven waarin je in je dagelijkse werk stil staat bij de gemaakte meters en datgene bekrachtigt wat je organisatie nastreeft (veranderboodschap).

Goed voorbeeld doet goed volgen
De verandering begint bij jezelf! Wij trainen en coachen leiders op de veranderingsvoorwaarden, zodat zij deze in de praktijk weten te plaatsen, toe te passen en te bewaken. Door hen het inzicht te geven welk gedrag dit van hen vraagt, zijn ze beter in staat de veranderboodschap continu hoog te houden en uit te dragen dragen en zodoende het goede voorbeeld te geven.

NB Hoewel elke interventie separaat al effect kan hebben, is het effect pas maximaal wanneer ze in samenhang worden toegepast.
De interventies laten zien dat het in de praktijk vaak om details gaat, wanneer je gecommitteerde medewerkers wil bereiken.


Leave a comment

Your email address will not be published.